شرکت در کارگاه


 -    کارگاه «درمان شناختی_رفتاری خشم» ،زمستان ۸۶ ، دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه.
-    کارگاه «درمان شناختی_رفتاری افسردگی»، زمستان ۸۶، دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه.
-    کارگاه «درمان شناختی_رفتاری اضطراب» ، زمستان ۸۶، دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه.
-    کارگاه«پرورش خلاقیت کودکان» تابستان ۸۴، مرکز خدمات تخصصی توسعه خلاقیت.
-    همایش کشوری «جوان، آموزش، ازدواج وزندگی موفق» ،پاییز ۸۸، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران.
-    کارگاه اصول ومبانی خانواده درمانی (ساختاری_راهبردی )، بهار ۹۲، موسسه افق های نوین تحول .
-    کارگاه «طرحواره درمانی برای مشکلات زوجین» ،تابستان ۹۲، مرکزمشاوره زندگی.
-    کارگاه  «مصاحبه تشخیصی بر اساس  DSM_lV  وارزیابی برای روان درمانی»،تابستان ۹۲،  مرکز مشاوره زندگی .
-    کارگاه  «سو استفاده جنسی کودکان:فرمول بندی ومداخلات»،تابستان ۹۲، مرکز مشاوره زندگی.
-    کارگاه «تشخیص وسبب شناسی ناتوانی ریاضی»،تابستان ۹۲، مرکز مشاوره زندگی.
-    کارگاه «بازی درمانی»،پاییز ۹۲،  مرکز مشاوره  زندگی .
-    کارگاه «خیانت های زناشویی»  زمستان ۹۳ ، مرکز مشاوره زندگی .
-    کارگاه «تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوان بر اساس CBT » ،زمستان ۹۳ ،مرکز مشاوره زندگی.
-    کارگاه بازتوانی شناختی کودکان ADHD ،زمستان ۹۳، مرکز مشاوره زندگی.
-    کارگاه حافظه و یادگیری، زمستان ۹۳،مرکز مشاوره اکثیر.
-    کارگاه مبانی کارکردهای اجرایی ،زمستان ۹۳،مرکز مشاوره اکثیر.
-    کارگاه تربیت جنسی در دوره نوجوانی ،پاییز ۹۵، دانشکده پرستاری و‌مامایی تهران.
-    کارگاه بیش فعالی با رویکرد توان بخشی شناختی،پاییز ۹۶،دانشگاه شهید بهشتی.
-    کارگاه تحریک الکتریکی مغز ،زمستان ۹۶،دانشگاه شهید بهشتی.
-    کارگاه  اختلال یادگیری با رویکرد توان بخشی شناختی،زمستان ۹۶،دانشگاه شهید بهشتی.
-    کارگاه اوتیسم با رویکرد توان بخشی شناختی،زمستان ۹۶،دانشگاه شهید بهشتی.
-    کارگاه افسردگی و اضطراب با رویکرد توان بخشی شناختی،زمستان ۹۶،دانشگاه شهید بهشتی.