دانلود فیلم کوتاه روانشناسی - پریسا خسروتاش

توضیح:
اختلال وسواس فکری -عملی ،پدیده جدیدی نیست.جان بانیان و چارلز داروین ،از جمله افرادی هستند که به این اختلال فلج کننده دچار بوده اند.محتوای وسواس ها نشان دهنده توجه و نگرانی عمده هر دوره و زمان هستند.پیش از سال های 1960 پیش آگهی این بیماری خوب نبودو درمان ها شامل بستری کردن های طولانی مدت و جراحی مغز بود.اما در روش های جدید برای درمان ،از تکنیک های رویارویی همراه با جلوگیری از پاسخ بهره گرفته می شود.در حال حاضر روش های شناختی نیز جزو این برنامه ها قرار دارند.


Share تاريخ: 1395/09/13 مشاهده : 3328گذاشتن نظر