ویدئو بخش روانشناسی - دکتر پریسا خسروتاش

  توضیح:
برخی افراد از احساسات خود می گریزند.اگر کسی همواره بکوشد از احساس رانده شدگی بگریزد،هرگز به موفقیت نخواهد رسید،زیرا لازمه هر کاری در زندگی این است که با افراد مختلف سرو کله بزنیم و تغییر و تحول ایجاد نماییم.
برخی دیگر به جای گریز از احساسات ،تحمل می کنند یا حاشا می نمایند. این افراد بین خود و احساساتشان دیواری می کشند.در زبان می گویند اوضاع بد نیست اما در درونشان آتشی بر پاست.هر قدر گوشمان را به روی پیام احساساتمان محکم ببندیم،شدت آنها افزون تر می شود و حالت احساسی ما به مرور بدتر می شود.
سومین شکل برخورد با احساسات این است که آنها را به مسابقه بگذاریم" تو احساس بدی داری ولی احساس من بدتر است" این گروه در رقابتی بی پایان به سر می برند.
بهترین روش برخورد با احساسات ،استفاده بهینه از آنهاست. هر احساسی که در هر لحظه از زندگی تجربه می نماییم برآیند معنایی است که به رویدادهای زندگی می بخشد.هر احساسی که از سر می گذرانیم،نه بر پایه تجربه ها بلکه بر پایه تعبیر و تفسیر از آن تجربه می باشد.پس هیچ احساسی به خودی خود منفی نیست.همه ی احساسات ما در صورتی که آن ها را به گونه ای تعبیر و تفسیر نماییم که به زندگی مان نیرو بخشند و ما را در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺣﺴﺎﺳـﺎت پیش برانند برای ما مفید هستند.
 
                                                                                                   آنتونی رابینز- نورمن کازینس