ویدئو بخش روانشناسی - دکتر پریسا خسروتاش

  توضیح:
اکنون از فراوانی آسمان ها ،وفور نعمت بی درنگ و بی کرانم را به سوی خود می کشانم. همه راهها گشوده اند و چاره ها بسیار. همه درها باز می شوند.