ویدئو بخش روانشناسی - دکتر پریسا خسروتاش

توضیح:
همه را دوست می دارم و همه دوستم می دارند. او که به ظاهر دشمن من است،از در دوستی می آید: بسان حلقه ای طلایی در زنجیر خیر و صلاح من .و.......
من با خودم و همه دنیا در آشتی و آرامشم.به همگان عشق می ورزم و همگان به من عشق می ورزند وهم اکنون دروازه های شادمانی به رویم گشوده می شوند.

Share تاريخ: 1395/09/13 مشاهده : 1734گذاشتن نظر