روانشناسی نوجوان

میخواهیم اطلاعات خود را درباره نوجوان و روانشناسی نوجوان افزایش دهیم.

 
یکی از مهمترین ویژگی های نوجوانی شناخت هویت در این سنین است که نوجوان میخواهد نسبت به آن اطلاعات بیشتری بدست بیاورد:
تشکیل و شکل گیری هویت فردی در دوره نوجوانی بدین معنی که سولات متعددی از جمله علت بدنیا آمدن یک انسان و هدف از زندگیش چیست؟ مفهوم مرگ و زندگی پس از آن و بطور کلی هدف از خلقت انسان در ذهن فرد در این دوران ایجاد می شود.
شناخت معیار و ارزش های اطرافیان توسط نوجوان از جمله مربیان و معلمان، والدین، همسالان، و دوستان ارزیابی و به جمع بندی آن ها پرداخته و در این بین دختران نسبت به پسران بیشتر درگیر هویت جنسی شد و سوالاتی نظیر علت زن بودن و ازدواج در ذهن او شکل می گیرد.
تمایلات جنسی در دوره بلوغ با خصوصیات اساسی یک غریزه ظاهر شده و به همین دلیل بسوی جنس مخالف کشیده شده و در این میان در افراد کمرو نوعی اضطراب، گیجی و دوگانگی ایحاد می شود.
ضعف تربیتی و آموزشی در درون خانواده، درگیری ها و دعواهای میان والدین و یا با فرزندان، محرومیت شدید اقتصادی خانواده، آزاد گذاشتن و یا محدود کردن بیش از حد فرد و کمبود امکانات تفریحی مناسب از جمله عومل مشکل در عدم شکل گیری صحیح نوجوان است.
 

Share تاريخ: 1395/10/17 مشاهده : 1301

, ,گذاشتن نظر