پاورپوینت های آموزشی دکتر پریسا خسروتاش

استثنایی

شیر مادر

مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی والدین

تفاوت های ارتباطی زن  و مرد


تربیت جنسی

  تاثیرات سو بازی های رایانه ای

اضطراب از جدایی و ترس از مدرسه

هویت یابی در نوجوان

بیش فعالیاختلال یادگیری