مشاوره کودک:: افزایش اعتماد به نفس با بازی درمانی
:: افسردگی در کودک و درمان آن از طریق بازی و قصه درمانی
:: بازی درمانی گروهی
:: درمان اختلال خواندن
:: درمان اختلال دیکته نویسی
:: درمان اختلال ریاضی
:: درمان اضطراب با روش بازی درمانی
:: درمان بیش فعالی با روش بازی درمانی
:: مداخله بعد از سو استفاده جنسی با روش بازی درمانی