تعارض نظر در سازمان - کتاب ها و مقالات دکتر پریسا خسروتاش

 

متفاوت بودن علائق، ارزش ها، تمایلات فردی ودیدگاه های افراد باعث ایجاد تعارض واختلاف نظر در محیط های سازمانی می شود .تعارض به خودی خود نامطلوب ومخرب نیست، بلکه در بسیاری از موارد باعث شکوفایی استعدادهای بالقوه افراد وپیشبرد اهداف سازمان خواهد شد.
آن چه اهمیت دارد بودن یا نبودن تعارض نیست، به نظر می رسد تعارض به شکل اجتناب ناپذیری به وجود خواهد آمد ولی مسئله مهم ،برخورد مناسب با تعارض ومدیریت صحیح آن است زیرا اگر سیستم مدیریتی به طریقی مناسب با تعارض برخورد کند می تواند باعث ایجاد خلاقیت وشکوفایی سازمان شود واگر مدیریتی صحیح درکار نباشد ،به نتایج مخربی منجر خواهد شد.ابتدا لازم است تعریفی از تعارض و ویژگی های آن انجام شود سپس به مدیریت تعارض ، راهبردهای حل تعارض وفواید حاصله از آن پرداخته شود.


تعارض چیست؟
تعارض زمانی ایجاد می شود که دو فعالیت ناهمخوان درحال وقوع باشند. فعالیت های ناهمخوان، فعالیت هایی هستند که از یکدیگر جلوگیری می کنند، مانع یکدیگر می شوند، با هم تداخل پیدا می کنند، به یکدیگر آسیب می رسانند یا احتمال وقوع واثر بخشی یکدیگر را کاهش می دهند.تعارض یا اختلاف نظر وقتی وجود دارد که اندیشه ها،اطلاعات،نظریه ها یا عقاید یک شخص با شخص دیگر ناهمساز باشد وهردو درصدد رسیدن به توافق با یکدیگر باشند.ضرورت مدیریت تعارض
باتوجه به این که وجود تعارض واختلاف نظر در هر سازمانی اجتناب ناپذیر است ،به نظر می رسد سلامت هرسازمانی در گرو تعارض سازنده ومدیریت اثربخش وعدم سلامت آن در مدیریت ناصحیح آن خلاصه می شود.
اگر به اختلاف نظر موجود در سازمان بی توجهی شود، باعث عقب افتادن دسترسی به اهداف واز دست رفتن فرصت های خلاق خواهد شد.مدیران می بایست با اصول مدیریت تعارض و روش های علمی آن آشنا باشند وآنها را در حل تعارض به کار گیرند تا بتوانند با آثار مخرب تعارض مقابله کنند واز آن در جهت مثبت وایجاد خلاقیت در سازمان استفاده کنند.راهبردهای حل تعارض


_راهبرد اجباری Strategy Forcing
در این راهبرد هر یک از طرفین سعی می کنند نظرات خود را بر طرف مقابل تحمیل کنند و حل تعارض در نتیجه برد یکی وباخت دیگری انجام می شود.در نتیجه به ماندگاری نتیجه به این روش نمی توان اطمینان داشت زیرا به محض این که فرد بازنده فرصتی پیدا کند، تعارض مجددا بروز خواهد کرد.


راهبرد تطابق strategy conforming
در این راهبرد یکی از طرفین, خود را بانظرات طرف دیگر تطبیق می دهد.این تطابق به دو دلیل صورت می گیرد.
الف:از خودگذشتی وایثار
ب:ترس از طرف مقابل
اگر در اثر ایثار باشد نتیجه برد-برد است و رضایت طرفین را در پی دارد ولی اگر از روی ترس باشد به نتیجه برد-باخت منجر خواهد شد که مانند راهبرد قبلی روش مناسبی نخواهد بود.منبع:
 -روان شناسی اجتماعی ،دکتر یوسف کریمی
-نقش واسطه ای اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیر سازنده،خجسته مهر و همکاران

متعلق به سایت :دکتر پریسا خسروتاش


Share تاريخ: 1395/09/14 مشاهده : 1297گذاشتن نظر