کودکان دارای اختلال ریاضی - کتاب ها و مقالات دکتر پریسا خسروتاش

 

تمرین هایی برای کودکان دارای اختلال ریاضی

معلمان و والدین می توانند با انجام این تمرین ها از گسترش مشکل دانش آموز جلوگیری کرده و گام های محکمی در راه درمان اختلال ریاضی بردارند..

در زمینه مفهوم کم - زیاد - کوچک - بزرگ
تعدادی گردو یا توپ کوچک انتخاب کنید و در دو گروه کم و زیاد قرار دهید و بعد گردوها را روی هم بریزید و از او بخواهید آن ها را در دو گروه کم و زیاد قرار دهد. یک پرتقال کوچک و یک پرتقال بزرگ یا هر میوه مشابه آن انتخاب کنید و مفهوم کوچک و بزرگ را به کودک آموزش دهید.

مفهوم زیر - رو - بالا - پایین
توپ هایی را انتخاب کنید و یک بار زیر تخت و یک بار روی تخت قرار دهید. همزمان کلمه زیر یا رو را تلفظ کنید و از دانش آموز بخواهید که او نیز همراه شما تلفظ کند تا وقتی که این مفهوم در او شکل گیرد. همان توپ ها را در دست گرفته یک بار بالا ببرید و بار دیگر پایین بیاورید و آن قدر این کار را ادامه دهید تا مفهوم بالا و پایین را یاد بگیرد..

مفهوم دور - نزدیک
از دانش آموز بخواهید اشیای نزدیک خودش را نام برده،سپس اشیایی را که در فاصله دورتری قرار گرفته نام ببرد.

مفهوم جلو - عقب
یک ماشین پلاستیکی برداشته و آن را جلو و عقب ببرید و همزمان از واژه های جلو و عقب استفاده کنید و از دانش آموز بخواهید همین عمل را انجام دهد.مفهوم عمق یا گودی
به دانش آموز اجازه دهید تا ماسه بازی کند.به این منظور ماسه نرم خیس شده و وسایلی مانند قاشق کوچک و قاشق بزرگ و قوطی در اختیار او قرار دهید تا با زیر و رو کردن ماسه ها مفاهیم مربوط به عمق را فرا گیرد.مقداری خمیر در اختیار کودک قرار دهید تا در آن گودی های مختلف ایجاد کند..

مفهوم کوتاه - بلند
در کنار دانش آموز روبروی آینه بایستید و با نگاه کردن در آینه بگویید قد کدام یک از شما کوتاه و کدام یک بلند است.

مفهوم خط کشیدن
یک چوب به او بدهید تا به کمک آن روی ماسه ها خط بکشد.

مفهوم یک و بیش از یک
ضمن بازی با مهره ها از دانش آموز بخواهید ابتدا یک مهره و سپس چند مهره بردارد و آن قدر این کار را انجام دهد تا مفهوم یک و بیش از یک را فرا بگیرد..

مفهوم شناسایی جهات مختلف
از کتاب های دانش آموز که تمرین هایی به این صورت دارند که مانند رنگ آمیزی هست و دارای اشکال مختلف.مثلا از دانش آموز می خواهد تا خرگوش سمت راست را رنگ بزند و یا بادکنک سمت چپ را مشخص کند و...

مفهوم ردیف بندی
برای این مورد از چنین تمرین هایی استفاده می شود.مثلا: مهره های زیز را از کمتر به بیشتر ردیف کن.حلقه هارا از بزرگ به کوچک ، یا از کوچک به بزرگ ردیف کن....

مفهوم رسم اشکال هندسی
برای این مورد ازدانش آموز بخواهید اشکال مثلث،مربع و مستطیل رسم کند..

مفهوم شمارش اعداد
از دانش آموز بخواهید از 1 تا 10 بشمارد،سپس از او بخواهید از10 تا 1 معکوس بشمارد. این تمرین ها را آن قدر ادامه دهید تا در شمارش تسلط کافی به دست آورد.

مفهوم پول
دانش آموز را تشویق کنید تا با شما معامله کند. مثلا به او بگویید حالا من به تو یک 5 ریالی می دهم و تو باید از 1 ریالی هایت آن قدر به من بدهی که مساوی 5 ریالی من شود.

مفهوم اندازه
تعدادی نی نوشابه به اندازه های مختلف به دانش آموز بدهید و از او بخواهید آن ها را به ترتیب اندازه ردیف کند..

مفهوم مساحت
تعدادی اشکال هندسی در اختیار دانش آموز بگذارید تا به ترتیب از کم ترین سطح تا بیشترین سطح را مشخص کند..

مفهوم وزن
یک ترازوی ساده در اختیار دانش آموز قرار دهید تا اسباب بازی هایش را وزن کرده،سنگینی و سبکی هر کدام را مشخص کند.

مفهوم مساوی
از دانش آموز بخواهیم بین تعدادی تصویر تناظر یک به یک برقرار کند. یا مثلا تعدای قاشق را در تعداد برابر
با همان بشقاب ها بگذارد
مفهوم درک مجموعه
تعدادی ظرف پلاستیکی کوچک و تعدادی مهره به دانش آموز می دهیم و از او می خواهیم مجموعه های مختلفی با آنها بسازد. سپس از او می خواهیم تعداد هر مجموعه را روی ظرف آن بنویسد.Share تاريخ: 1395/09/29 مشاهده : 1506گذاشتن نظر