مواجهه با ناکامی - کتاب ها و مقالات دکتر پریسا خسروتاش

 

بدون شک همه افراد در طی زندگی روزمره خود با مشکلات متعددی مواجه هستند و هر فردی با استفاده از روش های خاصی از مقابله سعی خواهد کرد که بر مشکلات اعمال کنترل نماید.نحوه مواجهه یک فرد با مشکلات، اثری تعیین کننده در حفظ یا عدم تعادل در زندگی هرشخص خواهد داشت.ما در اینجا به مواردی اشاره خواهیم نمود که شما را در جهت مواجهه کارآمد با مشکلات یاری خواهد نمود.جهت دستیابی به این هدف، به موارد زیر دقت نمائید:-1احساسات خود را به طور مشخص و واضح بشناسید:
احساسات ، نشانه هایی هستند که حاکی از وجود مشکل یا فشار عصبی، حول وحوش فرد مورد نظر می باشند.آگاه شدن از آن ها اولین گام جهت برطرف کردن مشکل است.در صورتی که فرد با صراحت کامل نسبت به احساسات خود شناخت پیدا کند واین احساسات را نشانه وجود مشکل بیرونی یا درونی بداند، در آن صورت خواهد توانست قدم بعدی جهت بررسی منابع کمک رسان را آغازنماید.-2به تجزیه وتحلیل افکارخود بپردازید.
زمانی که تحت استرس یا فشار روانی هستید، سعی کنید موقعیت راشناسایی کرده واحساس خود نسبت به آن حادثه را نیزمورد تحلیل قراردهید.در حالت معمولی شاید متوجه افکار وخودگویی های خود در حین مسئله مورد نظر نباشید.ولی بدانید که این افکار تاثیر بسیار عمیقی بر روی احساس وعمل شما خواهند گذاشت.ممکن است از طریق افکار غیر منطقی وخود گویی های منفی به طور نادانسته ای احساس فشار خود را افزایش دهید.


انواع تفکر غیر منطقی عبارتند از:

-1شخصی کردن:نسبت دادن حوادث خارجی به خود درحالی که واقعیت حاکی از چیزی غیر از آن باشد(او امروز احوال پرسی گرمی نکرد، حتما از من دلخور است.

-2انتخاب شواهد و تجربیات: به معنی انکار تجارب مثبت وتمرکز بر حوادث و ناکامی های منفی درک شده.یعنی فرد به طور انتخابی بر نتایج و واکنش های منفی محیط اطراف خود متمرکز می شود.

3- فاجعه آمیز جلوه دادن موضوع:در این حالت فرد اهمیت حادثه را به شکل اغراق آمیزی، ناخوشایند جلوه خواهد داد(من درس آمار را پاس نکردم، من آدم با استعدادی نیستم، فکرکنم اصلا نتونم فارغ التحصیل بشم).

-4 بایدها ونباید کردن : در این حالت فرد خود را مجبور به انجام کارهایی می کند که تمایل به انجام آن ها را ندارد(من هرگز نباید گریه کنم، این کار در حضور دیگران جلوه خوشایندی ندارد.).

5-تفکر دوقطبی:درک خود، دیگران و موقعیت ها به طور کاملا خوب یا کاملا بد. در این دیدگاه حد وسطی وجود ندارد(اگر نمره 19 بگیرم اصلا خوب نیست، چون مثل اینه که نمره 10 گرفته باشم).


-6 عجول بودن:بدون وجود شواهد کافی رای به حکمی دادن( او مرا دوست ندارد، چون کتابش را به من نداد).


-7 برچسب زدن و عمومی کردن :در نظر گرفتن یک یا چند نمونه از افکار خود و دیگران وتعمیم افراطی آن(من در مسابقه آشپزی برنده نشدم، من همیشه بازنده هستم.).راهکارهای منطقی زیر را  برای مواجهه موثر ،تمرین کنید:


-1 به دنبال منابعی حمایتی و کمک کننده  بگردید :همانند یک دوست دلسوز و مورد اطمینان یا یک مشاور.

2-خود را تجهیز نمائید وآماده مواجه با شرایط شوید:آماده سازی یعنی فرد در صورت درک وجود مشکل نیروی خود را تجهیز خواهد کرد تا بتواند به حل مسئله مورد نظر بپردازد.


-3محدودیت های خود را بشناسید:این مورد به مورد قبل نیز کمک رسانی خواهد کرد.بدین صورت که فرد نیروهای خود را در محدوده توانایی ها ومحدودیت های خود، جهت برطرف کردن نیازهای خود تجهیز نماید.فردی که انتظاراتی خارج از حدود توانایی خود داشته باشد، باعث ریشه دواندن عدم اعتماد به نفس درخود خواهد شد.در نتیجه توجه به محدودیت ها وضعف های خود نکته ای بسیار مهم است.متعلق به سایت :دکتر پریسا خسروتاش


Share تاريخ: 1395/09/14 مشاهده : 1256گذاشتن نظر