بازی درمانی گروهی

بازی درمانی گروهی کودکان

 بازي درماني گروهي، از لحاظ اين كه حضور كودكان ديگر در اتاق، تنش‌هاي دروني كودك را كاهش مي‌دهد و نسبت به درمانگر واكنش طبيعي‌تر خواهد داشت و به‌طور كلي دامنه ارتباط ميان درمانگر و كودك را افزايش مي‌دهد بسیار  مفيد و تاثیر گذار خواهد بود.

در ادامه  با ذکر منبع به پژوهشی در زمینه تاثیر بازی درمانی گروهی اشاره خواهد شد:
 تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان 5 تا 11 سال
سلیمه جلالی
مژگان کاراحمدی
حسین مولوی
اصغر آقایی
تحقیقات علوم رفتاری دوره نهم تابستان 1390 شماره 18

ترس اجتماعی کودکان، یکی از اختلالات شایع اضطرابی می باشد، که برای درمان آن مداخله های روان شناختی مختلفی وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان 5 تا 11 سال بوده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه شبه تجربی از کودکان مراجعه کننده به کلینیکهای روان پزشکی اطفال شهر اصفهان، 30 نفر از کودکان به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس به روش واگذاری تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد جای گرفتند. گروه آزمایش تحت بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتاری در 6 جلسه هفتگی قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای تشخیص این کودکان از پرسش نامه علایم مرضی کودکان (4( CSIفرم والدین استفاده شد. علاوه بر این آزمودنی ها، تشخیص روان پزشک اطفال در مورد اختلال مذکور را نیز دریافت کردند. پرسش نامه علایم مرضی کودکان (4 CSI) در زیر مقیاس ترس اجتماعی، فرم والدین، در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری برای هر دو گروه آزمودنی ها اجرا گردید. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که بازی درمانی در مرحله پس آزمون ترس اجتماعی را کاهش می دهد و در مرحله پی گیری نیز ترس اجتماعی را در گروه آزمایش کاهش داد.

نتیجه گیری: در این پژوهش ترس اجتماعی گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود و این موضوع مشابه مطالعات انجام شده در ایران و خارج از کشور می باشد. بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتای شیوه مناسبی برای درمان ترس اجتماعی کودکان است.

متعلق به سایت: دکتر پریسا خسروتاش،روان شناس کودک و نوجوان
 

Share تاريخ: 1395/09/29 مشاهده : 2540

, , ,گذاشتن نظر