درمان اختلال یادگیری

درمان اختلال یادگیری

در این مقاله سعی بر این خواهد بود که ابتدا  تعریفی از اختلال یادگیری ، نشانه ها و انواع آن ذکر شود . سپس در مقالات بعدی در جهت درمان اختلال یادگیری  نیز اطلاعاتی ارائه خواهد شد:


انواع ناتوانی های یادگیری
طبق تعریف انجمن روان شناسی آمریکا ،ناتوانی های یادگیری عبارت است از :اختلال در یک یا بیش از یک فرایند روان شناختی پایه که در فرایند درک یا کاربرد زبان شفاهی یا نوشتاری نقش دارد و موجب بروز نقص در توانایی خواندن ، نوشتن و هجی کردن یا محاسبات ریاضی می گردد. این تعریف ،کودکانی که مشکلات یادگیری آنها ناشی از ناتوانی های حرکتی ،بینایی یا شنوایی ،کم توانی ذهنی ،آشفتگی های هیجانی ،فقر محیطی ،فرهنگی یا اقتصادی است،را در بر نمی گیرد(مک پویلان،2010).

ناتوانی های شایع یادگیری عبارتند از:1-دیسلکسیا: یک اختلال مبتنی بر زبان که فرد توانایی فهمیدن کلمات نوشته شده را ندارد.2-دیسکالکولیا:که شامل ناتوانی ریاضی است که فرد در حل مسائل ریاضی و دریافت و درک اطلاعات ریاضی دچار مشکل است. 3- دیسگرافیا: یک مشکل  و ناتوانی نوشتاری است که فرد برای نوشتن و شکل دادن به حروف و نوشتن آنها در فضای تعریف شده دچار مشکل است. 4-اختلال پردازش دیداری و شنیداری: یک ناتوانی حسی است که فرد در این موقعیت علی رغم شنیدار سالم ،در این پردازش دچار مشکل است. 5-اختلال یادگیری غیر زبانی: یک اختلال عصب شناختی که در نیمکره راست مغز رخ می دهد و باعث مشکلاتی در پردازش دیداری فضایی ،سازمان دهی کردن ،ارزیابی و عملکرد پردازش کل گرا می شود (شیلپا ،2000 ).


Shilpa. (2000). Detect Learning Disabilities in children . Message posted to http://www.indiaparenting.com/child_healthcare/36-240/detect-learning-disabilities-inchildren.html.

MC Puillan, Mark, k. (2010). Guidelines for Indentifying children with learning Disabilities . Connecticut state Department of Education. USA. online 07/07/2011 http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/pDF/DEPS/special/2010-learning-Disability-Guidelines-Acc.PdfJ
متعلق به سایت :دکترپریسا خسروتاش،روان شناس کودک و نوجوان

Share تاريخ: 1395/09/14 مشاهده : 1726گذاشتن نظر