روانشناس کودک

ویژگیهای یک روانشناس کودک خوب چیست

هر روانشناس کودک، با شخصیت خاص خودش وارد ر ابطه درمانی می شود.شخصیت فردی روانشناس کودک بر روی رابطه درمانی اثر می گذارد. هر روانشناس کودک می تواند با توجه به ویژگی ها و توانایی های خود در پیشبرد اقدامات وارد شود.از طرفی هر روانشناس کودک می تواند دارای ویژگی هایی باشد که رابطه مطلوبی را با کودک بنا گذاری نماید.این ویژگی ها برای یک روان شناس کودک شامل موارد زیر است:
1-    موافق بودن
2-    در تماس با کودک درونی بودن
3-    پذیرنده بودن
4-    از نظر عاطفی فاصله داشتن
اکنون به شرح مختصر هر کدام پرداخته خواهد شد:
1-    موافق بودن:یعنی کودک بتواند روانشناس کودک را به عنوان فردی امین و معتمد بپذیرد.لازم است روان شناس کودک ،دارای شخصیتی یکپارچه ،هماهنگ ،صادق ،موافق و دارای ثبات باشد.کودک، فرد ناموافق و کسی  که تلاش می کند تا ایفای نقش نماید را تشخیص می دهد و با او هماهنگ نمی شود.

2-    در تماس با کودک درونی بودن:روانشناس کودک ،با وجود بزرگسال بودن ،نباید دنیای کودکی خود را از دست بدهد،زیرا قسمتی از شخصیت او را تشکیل می دهد.این تماس به معنای بچه گانه بودن و بازگشت به دوران کودکی نیست .بلکه به معنای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با دنیای کودکی است.در این صورت، احتمال ارتباط موفقیت آمیز افزایش می یابد.و در این صورت شرایطی برای کودک ایجاد می شود تا احساسات کنونی اش را بشناسد و با آنها مواجه شود.


3-    پذیرنده بودن:اگر می خواهیم کودکان را به کشف موضوعات خصوصی و بخش نهان کودک تشویق کنیم ،به عنوان روانشناس کودک لازم است رفتار پذیرنده ای داشته باشیم. با این روش اعتماد در کودک ایجاد می شود.

4-    از نظر عاطفی فاصله داشتن:یک روانشناس کودک لازم است برای پذیرنده بودن ، فاصله عاطفی نیز داشته باشد. روانشناس کودک نه تنها باید از پریشانی عاطفی جلوگیری کند بلکه باید سعی کند تا از بروز پاسخ های عاطفی در ارتباط با مسائل کودک اجتناب کند.


                                                                    پریسا خسروتاش
                                                     کاندیدای دکترای تخصصی روان شناسی
                                                              روان شناس کودک نوجوان


Share تاريخ: 1394/09/28 مشاهده : 1219گذاشتن نظر