شناخت هیجانات در نوزادان

شناخت هیجانات در نوزادان از چه طریقی است

شناخت هیجانات در نوزادان از چه طریقی است
در گذشته تصور بر این بود که نوزادان نمی توانند حالات هیجانی متفاوت نشان دهند. در مورد بزرگسالان این تصور وجود دارد که در تمام فرهنگ ها،حالات چهره ای مشابهی وجود دارد.حال در این ارتباط،  نوزادان چگونه هستند؟

مادران گزارش می دهند که نوزادان دارای جلوه های متفاوت هیجانی هستند.در این ارتباط شواهدی نیز وجود دارد که مشاهده گران غیر از مادر نیز گفته های مادر را تایید کرده و گزارش او را مشاهده کرده اند.پژوهشگران معتقدند که هیجانات دارای ترتیب ظهور متفاوتی هستند و با همان  ترتیب  خاص در رفتار کودک ظاهر می شوند.
ایزارد (1982) معتقد است که بعضی حالات هیجانی مانند نفرت ،لبخند اولیه ،درماندگی و از جا پریدن ،در هنگام تولد در خزانه رفتاری کودک وجود دارند.لبخند اجتماعی لبخندی واکنشی است و در مقابل رویدادهای خارجی و در حدود سن 1 تا 1.5 ماهگی رخ می دهد.هیجان خشم ،تعجب و غم درحدود 12 هفتگی تا 16 هفتگی رخ می دهند.ترس در سن 20 هفتگی تا 28 هفتگی رخ می دهد و کمرویی و خجالت پس از این هیجانات و در سن 24 هفتگی تا 32 هفتگی رخ خواهد داد.ایزارد معتقد است که تحقیر و گناه بعد از سن دو سالگی رخ می دهند.

منبع:
Izard,C,E.,(1982).Measuring emotion in infants and children . New York:Cambridge University Press


متعلق به سایت : دکتر  پریسا خسروتاش،روان شناس کودک و نوجوان
                                             


Share تاريخ: 1395/09/14 مشاهده : 2004گذاشتن نظر