کودکان چگونه مسائل را حل می کنند

کودکان چگونه مسائل را حل می کنند ؟کودکان چگونه از حافظه خود برای حل مسئله بهره می گیرند؟

کودکان چگونه مسائل را حل می کنند ؟کودکان چگونه از حافظه خود برای حل مسئله بهره می گیرند؟
کودکان روش های خاصی را برای پردازش اطلاعاتی که دریافت می کنند ،به کار می گیرند.این عملکردها در حافظه کوتاه مدت و دراز مدت کودک رخ می دهند.

حافظه درازمدت نقش دائره اطلاعاتی ذهن کودک را بازی می کند.از طرفی این فضا، مرکز نگهداری مسائلی است که کودک از پیش، آنها را حل کرده است.هر آنچه از حل مسائل جدید به دست می آید ، به عنوان نتایج ،در حافظه دراز مدت ذخیره می شود. حال در اینجا نقش حافظه کوتاه مدت کودک چیست؟

به نظر می رسد اطلاعات حافظه دراز مدت در فضای کار حافظه کوتاه مدت در اختیار کودک قرار می گیرند.یعنی جافظه کوتاه مدت، میز کاری است که اطلاعات کلی موجود در ذهن در این فضا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
از طرف دیگر لازم است که کودک فعالیت های شناختی اش را کنترل کرده و تنظیم نماید. کودک به عنوان یک عامل اجرایی ، به انتخاب ،سازمان دهی و تفسیر اطلاعات در دسترسش اقدام می نماید. کودک به عنوان یک کنشگر شناختی  ،یک پردازش گر و سازمان دهنده فعال است.او مسئله مورد نظر را انتخاب می کند،استراتژی مورد نظر برای حل مسئله را گزینش می نماید ،فرایند حل مسئله را بررسی و ارزیابی می کند و موانع موجود را بررسی کرده و آنها را کنترل کرده و در نهایت نتایج نهایی را بررسی می کند .کنترل اجرایی بین سنین 2 تا 13 سالگی رشد بسیاری می نماید.کودک پیش دبستانی در حل مسائل بیشتر از یک روش تا رسیدن به نتیجه بهره می گیرد اما یک نوجوان 13 ساله، توانایی تنظیم راهبرهای خود برای رسیدن به بهترین راه حل را به خوبی دارا می باشد.منبع: ای میویس هترینگتون،راس دی.پارک،روان شناسی کودک

متعلق به سایت :دکتر پریسا خسروتاش،روان شناس کودک و نوجوان

Share تاريخ: 1395/09/14 مشاهده : 2229گذاشتن نظر