روانشناسی کودک -روانشناسی نقاشی کودکان

روانشناسی نقاشی کودکان و ویژگی های نقاشی کودکان ناسازگار

در این مقاله از"آزمون ترسیم آدمک" و معیارهای آن جهت بررسی نقاشی کودک استفاده خواهد شد.معیارهای اساسی برای این آزمون به شرح زیر است:

-در این آزمون یک کاغذ A4 به همراه مداد و تراش و پاک کن در اختیار کودک قرار داده می شود.
- می بایست کودک در شرایط راحتی قرار بگیرد و در هنگام نقاشی کشیدن آزادی عمل داشته باشد.
-به کودک گفته می شود که شخصیت یک فرد را بکش .بعد از کشیدن این نقاشی ، کاغذی دیگر در اختیار کودک قرار داده می شود و به او گفته می شود حالا شخصی از جنس مخالف خودت بکش و در کاغذی دیگر می توان از کودک خواست تصویر خودش را بکشد.
- لازم است در حین نقاشی به رفتارهای بالینی کودک نیز توجه شود. مواردی مانند دودلی ،عدم اعتماد به نفس ،اضطراب ،گوشه گیری و رفتارهای تکانشی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

ملونی و گلسر(1982) با بررسی ارزیابی های به دست آمده بر روی "آزمون ترسیم آدمک" بر روی گروه های مختلف ، ویژگی های "آزمون ترسیم آدمک" را در نقاشی کودکان ناسازگار به شرح زیر خلاصه کرده است:
1-    اجزای مهم نقاشی مانند پا ،بازوها و دست ها حذف می شوند.
2-    اعضای مختلف بدن مانند آنچه در زیر بازوها ،ران ،ساق پا و در زیر اعضا داخلی مانند قلب و معده وجود دارد،دیده می شوند.
3-    قسمت هایی از تصویر بدون تناسب کشیده شده اند. مثلا بازوها خیلی بزرگ و سر خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد.
4-    آدمک را به شکلی مورب و متمایل به سمتی خاص کشیده باشد.
5-    سر ساد سازی شده باشد و سر خیلی ساده و به شکل یک آدمک چوبی کشیده شده باشد.
6-    ساده سازی بدن صورت گرفته باشد و مثل بالا ،بدن نیز به شکلی ابتدایی و ساده کشیده شده باشد.
7-    کل نقاشی از کیفیت پایینی برخوردار باشد ،از لحاظ کیفیت هنری ،تعداد اجزا بدن و کیفیت هنری ضعیف باشد.
8-    به ویژگی های مربوط به جنسیت مثل سینه ها ،الت تناسلی مردانه و آرایش غلیظ زنانه توجه زیادی شده باشد.
                                                             
منابع:-Handbook Of Psychological  assessment,groth-marnat,gray
   -مشاوره با کودکان ،محمد حسین نژاد


                                                          گردآورنده:  پریسا خسروتاش
                                                        کاندیدای دکترای تخصصی روان شناسی
                                                            روان شناس کودک نوجوان
                     


Share تاريخ: 1395/10/07 مشاهده : 1530گذاشتن نظر